ZŠ Pardubice - Studánka - Nejrychlejší chlapec/dívka Pardubic

Nejrychlejší chlapec/dívka Pardubic

     Na pře­lo­mu září a říj­na se usku­tečnil již tra­diční závod o nej­rych­lejšího chlap­ce a dívku Par­du­bic. Le­tos se do se­mifi­nál­ových běhů kva­lifi­kovalo re­kordních 16 žá­ků na­ší ško­ly: T. Ji­rá­ček, K.Kopecká, A. Krej­car, A. Za­mazalová, L. Škůr­ková, V. Krej­čí­ková, A. Sku­ti­lová, S. Gru­be­rová, M. Nová­ková, K. Tessne­rová, D. Diepold, L. Peštál, J. Špi­tzrová, V. Vaš­ková, T. Cho­cho­louš, M. Ut­ten­dorfská

Do šes­ti­členného fi­nále po­stou­pi­lo 7 žá­ků a ani tam se roz­hodně neztra­ti­li.

S. Gru­be­rová - 3. mís­to

A. Sku­ti­lová - 2. mís­to

D. Diepold - 2. mís­to

L. Peštál - 2. mís­to

Na le­tošní vý­b­orné výko­ny naváza­la i na­še štafe­ta dívek  na 4x60 m a ob­sa­di­la 2. mís­to. Za ví­t­ěz­n­ou ško­lou za­o­sta­la pou­ze o jednu de­se­ti­nu vte­ři­ny.

Ško­da jen V. Krej­čí­kové a D. Slepič­k­ové, kte­ré se vi­nou zranění a ne­mo­ci ne­moh­ly zú­častnit. Pod­le naměř­ených ča­sů ve ško­le by pat­ři­ly k těm úplně nej­rych­lejším.

Nej­s­mutnější však by­la L. Škůr­ková, kte­rá mu­se­la těsně před svým star­tem od­jet na teni­sové sou­stře­dění, ale ona si to ur­či­tě vy­na­hra­dí v kraj­ském fi­nále pře­sp­olního běhu (14.10.) a po­tom i v at­le­tickém čtyř­bo­ji na za­čátku lé­ta.

Mgr. Filip Patlevič