ZŠ Pardubice - Studánka - Basketbalová kvalifikace

Basketbalová kvalifikace

 

Kva­lifi­kační turnaj v bas­ket­bale žá­ků

Dne 30. 4. 2010 se usku­tečni­lo další ko­lo bo­jů pro na­še bas­ket­ba­lis­ty o účast v repub­li­kovém fi­nále. Čím dále v le­tošním turna­ji po­stu­puje­me, tím nás če­ka­jí, lo­gicky, kva­litnější sou­pe­ři. Do Chru­di­mi se sje­li ví­t­ěz­ové kol z Ji­ho­mo­rav­ského kraje (Brno) a z kraje Vy­so­či­na (Žďár nad Sázavou).

Dívky bo­hu­žel na své sou­peřky nesta­či­ly. Se Žďár­em se­hrály po­měrně vy­rovnanou par­tii a pro­hrály až v kon­cov­ce. Brno dokázalo, že v žen­ské ka­tego­rii se na ji­hu Mo­ravy hraje kva­lit­ní bas­ket­bal (do­ros­tenky Ža­bovřesk) a po zás­lu­ze vy­hrály roz­díl­em tří­dy.

Ra­dost nám uděl­a­li na­ši chlap­ci, kte­ří po vel­mi kva­lit­ních výko­nech ne­da­li ani jedno­mu sou­pe­ři vůb­ec žád­nou šan­ci a hlad­ce vy­hrá­li oba zápa­sy. Vy­bo­jova­li si tím účast mezi šes­ti nej­lepší­mi ško­la­mi v repub­li­ce a za­hra­jí si fi­nále v Jin­dři­chově Hrad­ci (11. -13.5. 2010). Dokáza­li tím, že chlapecký bas­ket­bal je v Par­du­bi­cích na vy­soké úrovni a za to pat­ří dík zejmé­na trenérům mlá­d­ežnických ka­tego­rií.

Dě­ku­ji chlap­cům i dívkám, že repre­zen­tu­jí na­ši ško­lu ne­jen na palu­bov­kách, ale i mi­mo ně, např. při ces­tování na turnaje, což roz­hodně ne­bývá sa­mozřej­mos­tí.


 

O 14 dní dříve se ta­ké usku­tečnil turnaj Nest­le cup v bas­ket­bale pro mladší ka­tego­rii. Mladší chlap­ci šli ve stopách svých star­ších „vzo­rů:)“ a ta­ké v turna­ji jednoznačně zví­t­ěz­i­li, i když sou­peř z Chocně rovněž před­vá­d­ěl kva­lit­ní hru. Po­stu­pu­jí te­dy do kva­lifika­ce na repub­liku, kte­rá se usku­teční 17.5. v Olo­mou­ci. Drží­me pal­ce.

Sestavy:
 

St. dívky: Sku­ti­lová Adé­la, Sku­ti­lová Anežka, Pokorná ,Bíl­ková, Štrun­cová, Kudláč­k­ová, Krej­čí­ková, Sehnout­ková, Ere­mi­ášová


 

St. chlap­ci: Fadrný, Kaně­ra, Pe­terka, Volše, Špi­čák, Cho­cho­louš, Pre­isler, Je­chu­ra, Štěr­ba, Šin­de­lář, Havránek


 

Ml. chlap­ci: Po­to­ček, Tkáč, Habět­ínek, Char­buský, Slaví­ček, Stryka, Verner, Lahučký, Kan­tůrek


 

Mgr. Filip Patlevič