ZŠ Pardubice - Studánka - Basketbalový a volejbalový turnaj

Basketbalový a volejbalový turnaj

     V pon­dělí 11.4. se na ZŠ Bene­šovo nám. usku­te­či­lo okr­s­kové ko­lo ve vo­lej­bale chlap­ců. Na­še sku­pi­na by­la čtyřč­lenná a po­stupně js­me se utka­li s týmy Bene­šovky, Resslovky a Staň­kovky. Sys­tém byl jasný- do dalšího ko­la po­stou­pí 2  družstva. 2 zápa­sy jsem vy­hrá­li a 1 pro­hrá­li, stejně ja­ko dva ostat­ní týmy. Roz­ho­doval po­měr se­tů a mí­čů a v něm js­me bo­hu­žel skon­či­li až na tře­tím ne­po­stu­po­vém mís­tě. Klu­ci i já js­me ale z před­ve­deného výko­nu mě­li vel­mi dob­rý po­cit, pro­tože si troufám ří­ci, že ja­ko je­di­ní js­me před­vá­d­ě­li hru připo­mína­jí­cí sku­tečný vo­lej­bal hraný na tři úde­ry za­kon­čený krás­nou sme­čí. Těl­o­cvič­na je však na Bene­šov­ce vel­mi ma­lá a tak na­še vyšší náh­ry kon­či­li dost čas­to ve stropu, ale bo­hu­žel bez těch­to náher kla­sický vo­lej­bal nej­de prak­ti­kovat.

Družstvo tvo­ři­li: Mar­ší­ček T., Plašil M., Topič M., Habět­ínek A., Po­to­ček J., Tkáč J., Ba­chu­ra M., Havránek P., Pre­isler O., Bar­to­ní­ček D., Kur­tev J., Ne­chvátal L.

 

     A aby to­ho v tom­to týd­nu na­ši ši­kovní chlap­ci ne­mě­li málo, tak v úte­rý 12.4. se ko­nalo na palu­bov­ce BK Par­du­bi­ce, pod ve­dením trené­ra T. Bar­toška, kraj­ské fi­nále v bas­ket­bale. Na­ši klu­ci v par­du­bickém kra­ji ne­ma­jí již pár let konku­ren­ci a po­tvr­di­lo se to i ten­tokrát. Všech­ny 3 zápa­sy zvlád­li na jedničku a zví­t­ěz­i­li vž­dy roz­díl­em ale­spoň 20 bo­dů. Jen ško­da, že le­tos AŠSK ne­po­řá­dá repub­li­kové fi­nále.

Družstvo tvo­ři­li: Havránek P., Havránek T., Pre­isler O., Cho­cho­louš T., Bar­to­ní­ček D., Kur­tev J., Tkáč J., Po­to­ček J., Habět­ínek A., Ba­chu­ra M.

Všem zú­častněným dě­ku­ji za před­ve­dené výko­ny a ta­ké za je­jich vzorné chování a repre­zen­ta­ci ZŠ Stu­dánka na těch­to ak­cích, kte­ré bylo bezpro­blé­m­ové.

Mgr. Filip Patlevič