ZŠ Pardubice - Studánka - Nestlé cup

Nestlé cup

V pá­tek 6. květ­na se na SOŠ a SOU ob­cho­du a slu­žeb ode­hrálo KK v bas­ket­balu ZŠ 6.-7. tříd. Po­stup na kva­lifika­ci, kte­rá se ko­ná rovněž na SOŠ a SOU ve čtvr­tek 12.5. 2011, si vy­bo­jova­la družstva ze ZŠ Stu­dánka Par­du­bi­ce chlap­ci i dívky. Druhé mís­to ZŠ U Sta­di­o­nu Chru­dim chlap­ci i dívky.

Zde jsou něj­a­ké fotky a vi­dea z turnaje.

Mgr. Filip Patlevič