ZŠ Pardubice - Studánka - Vybíjená

Vybíjená

3.5. se na ZŠ Závo­du Mí­ru ko­nal turnaj ve vy­bíj­ené (okr­s­kové ko­lo). Chlap­ci ze 6. ročníku na­ší ško­ly by­li ve sku­pi­ně, kde bo­jova­li s družstvy ZŠ Opa­tovi­ce a Po­la­bi­ny 3. Sku­pi­nu jsem s přehle­dem vy­hrá­li a utka­li se s ví­t­ězi dalších 3 sku­pin. I zde ukáza­li svou bo­jovnost a ne­pro­hrá­li ani je­den zápas.

První mís­to nám za­jis­ti­lo účast v okresním ko­le, kte­ré se ko­ná 24.5. na ZŠ Mo­rava­ny.

Turnaje se zú­častni­li:

6.A- Pa­trik Ze­i­tham­mer, On­d­ra Ska­lický, Ja­kub Sa­mo­el, Pavel Mňuk, To­máš Kar­ban, Ma­těj Šin­de­lář

6.B - Mi­chal Žák, Mar­tin Šubrt, Zdeněk Kuthan, Jirka Dan­da, Vít Kutný

6.D- David Žá­ček

Mgr. Zuza­na Něm­cová

Mgr. Filip Patlevič