ZŠ Pardubice - Studánka - Nestle cup- republikové finále

Nestle cup- republikové finále

     Tak js­me se pro­kousa­li dlouhý­mi kva­lifika­ce­mi a pro­bo­jova­li  se až do fi­nále bas­ket­balového turnaje mladších žá­ků (6.a7.tříd).  Turnaj se usku­tečnil 24.-26.5. v krás­né spor­tovní hale v Jin­dři­chově Hrad­ci. Na­ši klu­ci bo­jova­li ja­ko lvi a umís­ti­li se na krás­ném druhém mís­tě. Na ví­t­ěze, ZŠ z Pro­s­tějova js­me nesta­či­li a výsle­dek byl spraved­livý.

1. ZŠ Pro­s­tějov

2. ZŠ Stu­dánka

3. ZŠ České Bu­dějovi­ce

Na­ši ško­lu repre­zen­tova­li:

6.A- O. Langšá­dl, M. Havránek, M. Šin­de­lář, P. Ze­i­tham­mer, M. Ska­lický, P. Mňuk

7.A - J. Lahučký, L. Slaví­ček, L. Kan­tůrek, J. Char­buský

Dě­ku­ji za pro­fe­si­o­nální připravu trené­ru T. Bar­toš­kovi, klu­kům a ta­ké ro­di­čům hrá­čů, pro­tože kde­ko­liv  za­tím baskeťá­ci repre­zen­tova­li, je­jich chování bylo bez pro­blé­mů, což se o žá­cích z ji­ných škol bo­hu­žel vž­dy ří­ci ne­dá. Snad to ne­zakřiknu:-)

Mgr. Filip Patlevič