ZŠ Pardubice - Studánka - Projekt ROMEA

Projekt ROMEA

Ve stře­du 30.11 js­me přiš­li do ško­ly o ně­co déle, při­bližně v 8:30 js­me mě­li být před od­borný­mi učebna­mi. Při­je­li k nám totiž lek­to­ři z Prahy z na­da­ce  RO­MEA a mě­li pro nás připra­vený za­jí­mavý workshop. Den před tím nám náš pan uči­tel třídní dal na výb­ěr ze tří růz­ných té­m­at, kam bychom ch­tě­li jít – divadlo, malování (sprejování), ši­tí (navr­hování).

Sa­ma za se­be jsem si vy­bra­la divadlo, pro­tože mě lákalo asi nej­víc. Na divadlo js­me šly já a mo­je ka­ma­rád­ka Ver­ča, se kte­rou js­me si to uži­ly. Nejd­řív nás pan lek­tor uvít­al a ře­kl nám, co bu­de­me ce­lé do­po­ledne děl­at. Po­tom nás roz­dě­l­il do sku­pin při­bližně po 5 li­dech a všem roz­dal ro­le a ně­co málo o nich ře­kl. Do ro­lí js­me se mě­li zku­sit vžít. Ver­če to šlo fakt vý­b­orně. Ře­kl nám, že s ­se­bou má i kos­týmy a něj­a­ké lí­čení. Klu­ci z  8.A to­ho sa­mozřejmě hned vy­u­ži­li. Na­še sku­pi­na do­sta­la za úkol zku­sit za­hrát rom­skou ro­di­nu na dovo­lené. Na­cvi­či­li js­me si scénky a po­tom je šli předvést ostat­ním spo­lu­žákům, kte­ří by­li na ji­ném workshopu.

Mys­lím si, že do­po­ledne bylo fajn a že se všechno dob­ře vy­daři­lo.

Klá­ra Eh­lová 8.B

Mgr. Filip Patlevič