ZŠ Pardubice - Studánka - Florbalový turnaj

Florbalový turnaj

V tom­to týd­nu se u nás ve ško­le ko­nal již tra­diční turnaj ve flor­bale 4. - 9. tříd.  Tři dny chlap­ci, ale i dívky, svá­d­ěly tuhé bo­je o šampi­o­ny daných roční­ků. Vž­dy má malou výh­o­du ta vyšší tří­da, ale kaž­dý rok se to lo­gicky ob­mění, takže sys­tém je spraved­livý. Dě­ku­ji všem za před­ve­dené výko­ny. Vím, že se na turnaj dlouhou do­bu do­pře­du těš­í­te a poc­tivě připravuje­te- tran­spa­ren­ty, dre­sy atd.. Ví­t­ěz může být však vž­dy jen je­den a tak ne­buď­te smut­ní, když to ne­vyšlo. Vi­děl jsem i něj­a­ké sl­zy, ale to i ke spor­tu pat­ří. Příští rok to ur­či­tě vy­j­de.

Výsledky:

4. a 5. tří­dy

1. mís­to- 5.C

2. mís­to- 4.A

3. mís­to- 4.B

6. a 7. tří­dy

1. mís­to - 7.D

2. mís­to- 7.A

3.mís­to- 6.A

8. a 9. tří­dy

1. mís­to- 9.B

2. mís­to- 8.C

3. mís­to- 9.C

Přiklá­d­ám něj­a­ké fotky, kte­ré jsou i na tom­to odka­zu: http://eliska97.raj­ce.idnes.cz/Skolni_flor­balovy_turnaj_8.a_9._trid_24.1.2012/

 

 

Mgr. Filip Patlevič