ZŠ Pardubice - Studánka - Okrskové kolo And 1 cupu

Okrskové kolo And 1 cupu

Dnes 20.2. 2012 js­me se zú­častni­li první fáze na­ší nár­očné a dlouhé ces­ty, kte­rá doufá­me, po­ve­de až do fi­nál­ových bo­jů o repub­li­kový ti­tul základních škol v bas­ket­bale pro žáky 6. a 7. tříd. Na­ši chlap­ci splni­li oče­kávání a všech­ny zápa­sy na­pros­to jednoznačně vy­hrá­li. Ani v nej­menším ne­děl­a­li ostu­du na hřiš­ti,ale ani mi­mo palu­bovku. To se bo­hu­žel o spor­tov­cích z ji­ných škol ří­ci ne­dá. Klu­ci, má­te ode mě velkou po­chvalu.

Na­ši ško­lu repre­zen­tova­li:

Ma­rek Smutný

Kazi­mir Svo­bo­da

Fi­lip Duchoň

Pavel Mňuk

Ja­kub Sa­mo­el

Mar­tin Havránek

On­dřej Langšá­dl

Ma­tyáš Ska­lický

To­máš Kar­ban

 

Mgr. Filip Patlevič