ZŠ Pardubice - Studánka - And 1 cup

And 1 cup

4.5. 2012 se usku­tečni­la na na­ší ško­le kva­lifika­ce o po­stup na mi­s­trov­ství repub­liky v bes­ket­bale 6. a 7. tříd. Le­tos po­prvé se do té­to fáze sou­těže, kro­mě chlap­ců, pro­bo­jovalo i družstvo dívek na­ší ško­ly. Při­je­ly týmy z Ji­ho­mo­rav­ského kraje a z kraje Vy­so­či­na.

Baskeťá­ci ani baskeťačky z na­ší ško­ly nenaš­li pře­moži­te­le a po­stou­pi­li na repub­liku, kte­rá se ko­ná od 16.- 18. 5. v Kla­tovech.

Dě­kuje­me za repre­zen­ta­ci na­ší ško­ly a doufá­me, že uspěj­e­me i v Kla­tovech.

Výsledky viz příl­o­ha.

and 1 chlap­ci

and-1-dvky.pdf56.56 KiB
and 1 dvky

Mgr. Filip Patlevič