ZŠ Pardubice - Studánka - Jaký si vybrat studijní obor?

Jaký si vybrat studijní obor?

V roz­ho­dování ja­ký si vy­brat stu­dijní obor Vám po­může i XX. výc­ho­do­česká výs­tava škol v I­DE­O­NU ne­bo XVI. škol­ská výs­tava od­borných uči­lišť v pro­s­to­rách Úřa­du prá­ce Par­du­bi­ce. Veške­ré infor­ma­ce má­te v příl­o­ze to­ho­to článku.

i let bur­zy

Mgr. Iva Papežová