ZŠ Pardubice - Studánka - Krajské kolo v basketbale

Krajské kolo v basketbale

7.12.2012 se u nás na ško­le usku­tečni­lo kraj­ské ko­lo v bas­ket­bale chlap­ců a dívek v ne­obvyk­lé ka­tego­rii VI.A (roč.na­ro­zení 1996,1997,1998). Ta­to ka­tego­rie by­la do sou­těží dětí za­řaze­na z dův­o­du konku­ren­ce­schopnos­ti s mezi­nár­odní spor­tovní scénou. Hrát mo­hou žá­ci a stu­den­ti z 8., 9., tříd a zár­oveň  z prvních a druhých roční­ků středních škol. Za­tím v té­to fázi na­še baskeťáky nik­do ne­pře­mo­hl a všech­ny zápa­sy skon­či­ly roz­díl­em tří­dy. Za­čátkem led­na se v té­to ka­tego­rii usku­teční kva­lifika­ce na mi­s­trov­ství repub­liky a tam už nás če­ká tvr­dý oříš­ek- hoši z brněn­ského gym­názia, ze kte­rého vzešlo již mno­ho repre­zen­tan­tů. Bu­de­me držet pal­ce a dě­kuje­me za skvěl­ou repre­zen­ta­ci těm­to chlap­cům: M. Ska­lický, P. Ze­i­tham­mer, P. Mňuk, L. Kan­tůrek, J. Char­buský, O. Langšá­dl, J. Lahučký, T. Bydžov­ský

Výsledky:

Hoši

1.mís­to- ZŠ Stu­dánka

2. mís­to- VOŠ Česká Tře­bová

3. mís­to- Gym­názi­um Chru­dim

4. mís­to- Gym­názi­um Svi­tavy

 

Dívky

1. mís­to- Gym­názi­um Svi­tavy

2. mís­to- Gym­názi­um Žam­berk

3. mís­to- ZŠ Dr. Ma­líka, Chru­dim

Mgr. Filip Patlevič