ZŠ Pardubice - Studánka - Kvalifikace na republikové finále v basketbale

Kvalifikace na republikové finále v basketbale

 Ve čtvr­tek, 10.1.2013 se u nás na ško­le usku­tečni­ly kva­lifi­kační utkání v  bas­ket­bale dívek i chlap­ců. Pou­ze ví­t­ěz­ové po­stou­pí na MR do Kla­tov a následně na mi­s­trov­ství svě­ta, kte­ré se ko­ná v květnu na Kyp­ru. Jedná se o ka­tego­rii VI.A a ta je le­tos vy­hláš­e­na pro hrá­če a hráčky, kte­ří sa na­ro­di­li v le­tech 1996, 1997 a 1998. Velkou výh­o­du ma­jí te­dy ví­ce­le­tá gym­názia, kte­rá mo­hou ob­sáhn­out všech­ny ty­to ročníky na­ro­zení. 

Na turnaj při­je­ly 3 týmy dívek a 3 týmy chlap­ců z krajů-Vy­so­či­na, Ji­ho­mo­rav­ského a Par­du­bického.

Na­ši klu­ci bo­jova­li v turna­ji ja­ko je­di­ní zástup­ci základních škol a ostu­du ur­či­tě neu­děl­a­li. Na úvod v pěkném utkání po­razi­li po­měrně jasně gym­názi­um z Jih­lavy. Ve svém druhém zápa­se se utka­li s gym­názi­em M. Ler­cha z Br­na. V tom­to celku nastou­pi­li samí druhá­ci a i náš obr Langoš koukal  na sou­pe­ře ne­tra­dičně vzhů­ru. Brňá­ci zaslou­ženě vy­hrá­li. Ale i ta­kových­to zápa­sů je tře­ba:-)

Sestava: Langšá­dl, Ze­i­tham­mer, Kar­ban, Mňuk, Lahučký, Char­buský, Kan­tůrek, Ska­lický M.

Po­řa­dí chlap­ců:

1. Gymn. Brno

2. ZŠ Stu­dánka

3. Gymn. Jih­lava

Po­řa­dí dívek:

1. Gymn. Kyjov

2. SOŠ Jih­lava

3. Gymn. Svi­tavy

Mgr. Filip Patlevič