ZŠ Pardubice - Studánka - Florbalový turnaj

Florbalový turnaj

 Po­slední dny před oče­kávaným po­lo­let­ním vy­svěd­čením pat­ři­ly již tra­dičně florb.turna­ji 4.-9.tříd. Účast by­la hojná a podpo­řit nás přiš­li po všech­ny tři dny i skvělí fanouš­ci. Všem dě­ku­ji za před­ve­dené kva­lit­ní výko­ny a za hru v du­chu fair play. I le­tos se však stalo, že něko­mu  dob­rý výkon ne­ustále kazi­la je­ho hokejka a tak ji vž­dy pat­řičně po­trestal ranou o zem, ale ta­kových špatných hoke­jek bylo le­tos mi­ni­mum:-)

Výsledky:

4. tří­dy

1.mís­to- 4.C

2.mís­to- 4.B

3.mís­to- 4.A

5.tří­dy

1.mís­to- 5.B

2.mís­to- 5.A

3.mís­to- 5.C

4.mís­to- 5.D

6.-7.tří­dy

1.mís­to- 6.A

2.mís­to- 7.A

3.mís­to- 7.B

4.mís­to- 6.C

5.mís­to- 7.C

6.mís­to- 6.B

8.-9. tří­dy

1.mís­to- 9.A

2.mís­to- 9.C

3.mís­to- 8.C

4.mís­to- 8.D

5.mís­to- 8.B

6.mís­to- 8.A

Mgr. Filip Patlevič