ZŠ Pardubice - Studánka - Kvalifikace na republikové finále v basketbale

Kvalifikace na republikové finále v basketbale

     Skvě­lý úspěch dnes zazna­mena­li na­ši chlap­ci a dívky z 6., 7. a 8. tříd. Vy­hrá­li své kva­lifi­kační sku­pi­ny v bas­ket­bale (And 1 cu­pu) a zaslou­ženě po­stou­pi­li na mi­s­trov­ství České repub­liky, kte­ré se ko­ná 14. -16. 5. v Kla­tovech. 

Chlap­ci si po­ra­di­li s týmy z Kyjova a Havlíč­k­ova Bro­du. Dívky po­razi­ly roz­díl­em tří­dy Havlíčkův Brod a Brno.

Díky za skvěl­ou repre­zen­ta­ci ško­ly, snad neu­děl­á­me ostu­du ani v Kla­tovech.

Pozn: Ško­da jen zraněných hrá­čů, ale doufá­me, že se dá­te do půlky květ­na do­hro­ma­dy.:-)) Drží­me pal­ce.

Mgr. Filip Patlevič