ZŠ Pardubice - Studánka - Republikové finále v basketbale

Republikové finále v basketbale

 Ve dnech 14.-16.5.2013 se družstvo chlap­ců a dívek z na­ší ško­ly účastni­lo fi­nále And 1 cu­pu v bas­ket­bale, kte­ré se ko­nalo v Kla­tovech.

Opět js­me se neztra­ti­li a dívky po skvě­l­ých výko­nech (ne­zazna­menaly ani jednu po­rážku) dokon­ce zví­t­ěz­i­ly. Ka­ro­lí­na Šo­to­lová by­la vy­hláš­e­na  nej­uži­tečnější hráčk­ou turnaje - MVP. Do All Star tý­mu by­la za­řaze­na je­jí sest­ra Kris­tý­na Šo­to­lová.

Chlap­ci na­ko­nec skon­či­li na 4. mís­tě. Je­den je­di­ný koš je bo­hu­žel dě­l­il od me­dai­lových pří­ček, ale s tak velkou ma­rodkou je i to­to úspěch a dě­ku­ji všem, že to ne­vz­da­li a do Kla­tov od­ces­tova­li. Do All Star tý­mu trenéři všech zú­častněných tý­mů no­mi­nova­li mi­mo ji­né i na­še­ho Radka Pe­šíka.

Ješ­tě jednou dě­kuje­me za vzornou repre­zen­ta­ci ško­ly a dě­kuje­me i na po­slední chví­li no­mi­novaným K. Mi­s­trí­kovi, V. Pa­lič­k­ovi a D. Žáč­k­ovi.

Chlap­ci: R. Pe­šík, M. Šin­de­lář, T. Tkadlec, F. Duchoň, M. Havránek, D. Žá­ček, V. Pa­lička, K. Mi­s­trík

Dívky: Šo­to­lová Kar., Šo­to­lová Kr., Havrán­ková J., Jo­chová T., Bo­ková K., Fe­ka­rová T., Hri­cová V, Šlégrová M

Fo­to bu­de při­loženo poz­dě­ji.

Mgr. Filip Patlevič