ZŠ Pardubice - Studánka - Čipová karta IREDO

Čipová karta IREDO

 Par­du­bický kraj ve spo­luprá­ci s organizá­to­rem regi­o­nální do­pravy ORE­DO s.r.o. spus­tí od 1. září 2013 nový sys­tém odbavování ces­tu­jí­cích v regi­o­nální au­to­bu­sové a drážní do­pravě, a to for­mou nových či­po­vých ka­ret IRE­DO. Použi­tí kar­ty bu­de nezbytné pro do­jíž­d­ě­jí­cí žáky a stu­den­ty škol, kte­ří bu­dou uplat­ňovat slevu na jízdném pro­střednic­tvím ča­sových jíz­d­enek. Kar­tu bu­de možné vy­u­žít pro ces­tování jak v Par­du­bickém, tak v Král­ove­hra­deckém kra­ji. Po­řízení či­po­vé kar­ty bu­de stát jedno­rázově 150,- Kč. Ten­to po­pla­tek bu­de splatný při po­dání vy­plněné žá­d­o­s­ti o vy­dání či­po­vé kar­ty IRE­DO na kon­takt­ních mís­tech. Vy­plněné a po­tvrzené žá­d­o­s­ti mo­hou ža­d­a­te­lé po­dávat od 1. srp­na 2013. Kar­ta bu­de vy­ho­to­ve­na v ­ter­mínu do 14 dnů od po­dání žá­d­o­s­ti a bu­de připra­ve­na k vyzvednutí na kon­takt­ních mís­tech, kde by­la žá­d­ost po­dá­na. Bližší infor­ma­ce bu­dou průb­ěžně zve­řej­ňová­ny na we­bových strán­kách Par­du­bického kraje.

     

Do­po­ru­čuje­me požá­d­at o vy­dání kar­ty již v ­srpnu, abychom pře­deš­li zby­tečné­mu nápo­ru žá­d­os­tí v září.

     

Dovo­luje­me si Vás tou­to ces­tou požá­d­at o infor­mování Vašich žá­ků a za­městnan­ců a dále o dis­tri­bu­ci žá­d­os­tí o vy­dání kar­ty mezi žáky. For­mulář žá­d­os­tí o vy­dání či­po­vé kar­ty IRE­DO sou­časně ob­sahuje i mís­to pro po­tvrzení ško­ly o stu­diu. Ten­to for­mulář osobně rozvezou pra­covní­ci Kraj­ského úřa­du Par­du­bického kraje na Vaše ško­ly v ob­do­bí od 21. 6. 2013 do 25. 6. 2013. For­muláře bu­dou pře­dá­ny pro­ti podpi­su. Pokud do­j­de k ­si­tua­ci, že základní ško­la v ob­ci bu­de uzavře­na, bu­de pro­ve­deno pře­dání žá­d­os­tí na míst­ním obecním úřa­du.

 

Dále si Vás dovo­luje­me po­pro­sit o zve­řejnění infor­ma­ce, kte­rá je další příl­o­hou té­to zprávy, na we­bových strán­kách Vaší ško­ly a tak­též na nás­těn­kách ve ško­le.

 

Dě­kuje­me Vám za vstřícnost a spo­luprá­ci a věř­í­me, že i Vám a Vašim žákům zpříj­emní­me ces­tování do ško­ly regi­o­nální do­pravou.

  

 

Ja­na Perni­cová

nám­ěst­kyně hejt­ma­na Par­du­bického kraje

pro škol­ství, kul­tu­ru a památ­kovou­ pé­či

 

 

Ja­ro­mír Du­šek

nám­ěs­tek hejt­ma­na Par­du­bického kraje

pro do­pravu a do­pravní ob­služnost

Mgr. Filip Patlevič