ZŠ Pardubice - Studánka - Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2013/2014

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2013/2014

KDY?

 Při­jí­ma­cí zkoušky na SŠ se v le­tošním ro­ce ko­na­jí v Par­du­bickém kra­ji ve dnech 22.4. a 23.4. 2013.

Při­jí­ma­cí zkoušky bu­dou pro­bíh­at for­mou SCIO tes­tů .  Žá­ci 9. tříd z  ČJ, M a OSP ( obecné stu­dijní předpokla­dy) a žá­ci, kte­ří se bu­dou hlá­s­it na ví­ce­le­té gym­názi­um  v 5.tří­dě ,bu­dou ten­tokrát děl­at při­jí­ma­cí zkoušky z ČJ a M.

Žákům, kte­ří se hlá­sí na SŠ s talen­tovou zkoušk­ou, připo­mínám, že přih­lášky na ty­to SŠ mu­sí­te po­dat do 30.lis­topa­du to­ho­to roku. Přih­lášky si můž­e­te vy­zvednout u výc­hovné po­rad­kyně.

JA­KOU ŠKO­LU VY­BRAT?

1.-2. lis­topa­du se ko­ná Burza středních škol pro žáky 9.tříd v I­DE­O­NU.  (Bur­zu si mo­hou pro­hlédnout i žá­ci le­tošních 8.tříd.)

18.lis­topa­du  se na na­ší ško­le ne­bu­de ko­nat Burza SŠ ( jak bylo uve­deno  v září v Infor­mačním le­táku pro ro­di­če). Střední ško­ly se do­hod­ly, že ne­bu­dou navš­těv­ovat jednot­livé ško­ly a že se bu­dou pre­zen­tovat právě na Burze v I­DE­O­NU.

KDE HLE­DAT INFOR­MA­CE?

Žá­ci 9. roční­ků ob­drže­li ka­talog AT­LAS škol­ství, kde mo­hou na­jít veške­ré infor­ma­ce k při­jí­ma­cím zkouškám na SŠ.

Můž­e­te ta­ké vy­u­žít we­bové stránky.

www.at­lasskol­st­vi.cz

www.info­ab­sol­vent.cz

www.klickevz­de­lani.cz

CO DO­PO­RU­ČUJE­ME?

Sle­duj­te we­bové stránky vy­brané  ško­ly, kdy po­řá­d­a­jí Dny otevřených dve­ří ne­bo přípravu na při­jí­ma­cí zkoušky atd.

Další infor­ma­ce můž­e­te zís­k­at  u výc­hovné po­rad­kyně I. Papežové.

V příl­o­ze předklá­d­á­me  u­ce­lené infor­ma­ce Kraj­ského úřa­du Par­du­bického kraje od­bor škol­ství, kul­tu­ry a těl­ovýc­hovy o při­jí­ma­cím řízení na gym­názia a SŠ v Par­du­bickém kra­ji.

 

2 pri­ji­ma­ci rizeni ve sk ro­ce 2013-2014 - bur­zy skol

Mgr. Iva Papežová