ZŠ Pardubice - Studánka - Co kde roste a jí se

Co kde roste a jí se

22. února 2014, 15:49 Ing. Petra Pšeničková

Co kde ros­te a jí se je název mul­tikul­turního pro­jek­tu sed­mých tříd. Žá­ci v ho­di­nách přír­o­do­pi­su a v ob­čan­ské výc­hově se věnova­li vy­tvo­ření pre­zen­ta­cí o růz­ných ze­mích. Cíl­em pre­zen­ta­ce bylo ve sku­pi­ně před­stavit danou ze­mi, vy­hle­dat za­jí­mavos­ti, infor­ma­ce o ze­mě­děl­ství a zvo­lit druh ovo­ce a ze­leni­ny. Pre­zen­ta­ce mě­la daná kri­téria a bo­dové hodno­cení. Po pre­zen­ta­cích ve svých tří­dách žá­ci za­há­j­i­li ochutnáv­kový workshop a všech­ny tři tří­dy moh­ly ochutnat a po­rovnat své výr­obky. Všichni žá­ci vel­mi zod­po­vědně splni­li své úko­ly a věř­te nám, že je­jich výr­obky byly de­likát­ní!

Vyučující sedmých tříd