ZŠ Pardubice - Studánka - Profil - Ing. Petra Pšeničková

Ing. Petra Pšeničková

 Hlavní kontakt: petrapsenickovazs-studankacz
 petrapsenickovazs-studankacz

V rám­ci pro­jek­tu AUTHOR BACK TO SCHO­OL js­me 13.9. moh­li být sou­čás­tí je­di­nečné show za­měř­ené na let­ní ex­trémní spor­ty! Plni energie js­me ne­jen ob­divova­li, ale i fre­estyle ko­la, ko­loběžky a…
  Celý článek
Mi­lí žá­ci, jis­tě zná­te tu­to ce­lo­svě­tově zná­mou lo­gickou hru scrabble, kdy z daných pís­men sklá­d­á­te slova a snaží­te se nas­bír­at co nej­ví­ce bo­dů. Za­poj­te se te­dy do té­to legen­dární in­ter­ak­tivní…
  Celý článek
V úte­rý 28.4. se 6.C vy­da­la na ce­lo­denní výl­et vla­kem do přír­o­dy spo­lu se svou paní uči­telkou a s paní uči­telkou Kabe­lá­čovou. Zvo­li­li js­me ekofar­mu Fi­loun v Plavech. Ekofar­ma se na­chází na severní…
  Celý článek
Ve čtvr­tek 19.3.2009 se ko­nalo kraj­ské ko­lo olympi­á­dy v ang­lickém jazy­ce. David Novotný z 9.C, kte­rý po­stou­pil z okresního ko­la, kde se umís­til na druhé po­zi­ci, v kraj­ském ko­le získ­al krás­né čtvr­té…
  Celý článek
My Gre­en Ci­ty - není jen v překla­du mo­je ze­lené měs­to, ale ta­ké název sou­těže, kte­ré se zú­častni­li tři vý­b­orní ang­lič­ti­náři ze 7.A - Lukáš Ne­chvátal, Fan­da Hrabaň a Pe­tr Kos. Cíl­em sou­těže bylo…
  Celý článek