ZŠ Pardubice - Studánka - Profil - Ing. Petra Pšeničková

Ing. Petra Pšeničková

 Hlavní kontakt: petrapsenickovazs-studankacz
 petrapsenickovazs-studankacz

andrlovap@seznam.cz


Práce pro žáky 2. stupeň 2. stupeň 2. stupeň Práce pro žáky 2. stupeň 2. stupeň Akce školy
V rám­ci pro­jek­tu AUTHOR BACK TO SCHO­OL js­me 13.9. moh­li být sou­čás­tí je­di­nečné show za­měř­ené na let­ní ex­trémní spor­ty! Plni energie js­me ne­jen ob­divova­li, ale i fre­estyle ko­la, ko­loběžky a…
  Celý článek
2. stupeň Práce pro žáky 2. stupeň Práce pro žáky Práce pro žáky Práce pro žáky 2. stupeň Práce pro žáky Práce pro žáky Práce pro žáky 2. stupeň Práce pro žáky Práce pro žáky 2. stupeň Práce pro žáky 2. stupeň Práce pro žáky Práce pro žáky 2. stupeň 2. stupeň Práce pro žáky 2. stupeň 2. stupeň Práce pro žáky Práce pro žáky Soutěže Práce pro žáky Práce pro žáky 2. stupeň 2. stupeň 2. stupeň Práce pro žáky Práce pro žáky Práce pro žáky Práce pro žáky Práce pro žáky Práce pro žáky 2. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 2. stupeň Akce školy Soutěže Práce pro žáky 2. stupeň 2. stupeň Práce pro žáky 2. stupeň Soutěže 2. stupeň 2. stupeň Práce pro žáky 2. stupeň 2. stupeň 2. stupeň Soutěže Soutěže
Mi­lí žá­ci, jis­tě zná­te tu­to ce­lo­svě­tově zná­mou lo­gickou hru scrabble, kdy z daných pís­men sklá­d­á­te slova a snaží­te se nas­bír­at co nej­ví­ce bo­dů. Za­poj­te se te­dy do té­to legen­dární in­ter­ak­tivní…
  Celý článek
2. stupeň Soutěže Soutěže Soutěže Práce pro žáky 2. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 2. stupeň Akce školy Akce školy Soutěže 2. stupeň Akce školy Akce školy 2. stupeň Akce školy 2. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 2. stupeň Akce školy
V úte­rý 28.4. se 6.C vy­da­la na ce­lo­denní výl­et vla­kem do přír­o­dy spo­lu se svou paní uči­telkou a s paní uči­telkou Kabe­lá­čovou. Zvo­li­li js­me ekofar­mu Fi­loun v Plavech. Ekofar­ma se na­chází na severní…
  Celý článek
Soutěže
Ve čtvr­tek 19.3.2009 se ko­nalo kraj­ské ko­lo olympi­á­dy v ang­lickém jazy­ce. David Novotný z 9.C, kte­rý po­stou­pil z okresního ko­la, kde se umís­til na druhé po­zi­ci, v kraj­ském ko­le získ­al krás­né čtvr­té…
  Celý článek
2. stupeň Soutěže 2. stupeň 2. stupeň Soutěže

My Green City

Soutěže | Ing. Petra Pšeničková 28. listopadu 2008, 16:15
My Gre­en Ci­ty - není jen v překla­du mo­je ze­lené měs­to, ale ta­ké název sou­těže, kte­ré se zú­častni­li tři vý­b­orní ang­lič­ti­náři ze 7.A - Lukáš Ne­chvátal, Fan­da Hrabaň a Pe­tr Kos. Cíl­em sou­těže bylo…
  Celý článek