ZŠ Pardubice - Studánka - Okresní kolo v basketbalu- And 1 cup

Okresní kolo v basketbalu- And 1 cup

Po ro­ce js­me se opět zú­častni­li tra­dičního bas­ket­balového turnaje - And 1 cup. Če­kalo nás první ko­lo (okresní) v dlouhé ces­tě za ob­jaho­bou ce­lo­repub­li­kového ví­t­ěz­ství. S ho­chy a děv­č­a­ty ze 6. a 7. tříd jsem je­li 19.2. bo­jovat do Mo­ravan. Cíl js­me splni­li a bez po­rážky po­stu­puje­me do kraj­ského ko­la, kte­ré se ode­hraje v dubnu u nás ve ško­le. Díky za skvěl­ou repre­zen­ta­ci ško­ly.

Mgr. Filip Patlevič