ZŠ Pardubice - Studánka - Projekt 8.C Extratřída v televizi

Projekt 8.C Extratřída v televizi

1. června 2014, 19:17 Mgr. Pavlína Marková

Krás­nou repor­táž s ná­mi na­to­či­la te­levize V1 ve čtvr­tek 22.5., k vi­dění by­la již v pá­tek 23.5.v regi­o­nálním zpravo­daj­ství.

Na repo­táž se můž­e­te po­dívat v při­loženém odka­zu ar­chivu te­levize V1. Dě­kuje­me te­leviz­ní­mu štábu, příj­em­né repor­tér­ce slečně Ada­mů. Díky ní js­me se cí­t­i­li při na­tá­čení příj­emně a opět js­me se ujis­ti­li, že na­še prá­ce na pro­jek­tu má smy­sl.

V ne­dě­li 15.6.  před po­lednem na ČT 2 nás můž­e­te vi­dět v po­řa­du Ch­ce­te mě, kte­rý s ná­mi na­tá­če­la Česká te­levize. Žá­ci si vyzkou­še­li, ja­ké to je ko­muni­kovat s reži­sérem, od­po­ví­dat před ka­me­rou na otáz­ky a na­tá­čet pro­fe­si­o­nální spo­ty s pej­sky z útulku.  By­la to pro nás vel­mi za­jí­mavá zku­šenost a pod­le slov reži­sé­ra se našly v žá­kyních i bu­dou­cí stu­dentky DA­MU.

Mgr. Pavlína Marková