ZŠ Pardubice - Studánka - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji

Ve čtvr­tek 11.9. se účastni­la 8.A  ze­měpisné ak­ce zaměř­ené na kar­to­grafii na Gym­náziu ­Dašická.
Ak­ce by­la roz­děl­e­na do tří čás­tí; jak se vy­tvář­í ­mapa, co je jo ge­o­caching a ori­en­tační po­chod v Bu­bení­kových sa­dech.
V první čás­ti se žá­ci dozvě­dě­li, jak vznika­la mapa kdy­si a dnes. Řek­li si ta­ké, jak se pou­žívá GPS, bu­zo­la popř. kompas.
V druhé čás­ti se žá­ci sezná­mi­li s ge­o­cachingem. Řek­li si vznik, vývoj v ČR a v ce­lém svě­te, pravi­d­la atd. Vyzkou­še­li si ta­ké pra­covat s no­te­bo­oky, kde vy­u­žíva­li zejmé­na ap­lika­ce za­měř­ené na GPS a vy­uži­tí při po­cho­du v te­rénu. 
V po­slední čás­ti si žá­ci zku­si­li ori­en­ta­ci v mapě, pou­žívání GPS, ur­čit azi­mut po­mo­cí bu­zo­ly a na­jít mís­to po­mo­cí souřadnic. Na kon­ci po­cho­du če­ka­la žáky sladká od­mě­na.
Žákům se ak­ce moc lí­b­i­la a odnes­li si nové zku­šenos­ti a poznatky ohledně ori­en­ta­ce v přír­o­dě.
 Za 8.A- Rená­ta Nová­ková

Mgr. Filip Patlevič