ZŠ Pardubice - Studánka - 6.A počítala obvod zeměkoule

6.A počítala obvod zeměkoule

1. dubna 2015, 09:01 Ing. Petra Antlová

Téměř ce­lý bře­zen žá­ci 6.A pra­cova­li na pro­jek­tu „Po stopách slavných ma­te­ma­tiků“, kte­rý se pro­línal čtyř­mi před­mě­ty – ma­te­ma­tikou, děj­epi­sem, ze­měpi­sem a výtvarnou výc­hovou.
Dě­ti poznaly an­tickou kul­tu­ru, důl­eži­tost poznat­ků an­tických vz­děl­an­ců a význam přísloví „No­sit sovy do Athén“, kte­ré od­po­ví­dá česk­é­mu: „No­sit dříví do le­sa“. V rám­ci pro­jek­tu poznaly Pytha­go­ra, Thale­ta, Ar­chi­mé­da, Euk­li­da a Era­tosthé­na.
V ma­te­ma­ti­ce js­me se za­měř­i­li právě na ob­jevy Era­tosthé­na:
- „pro­síva­li“ js­me čís­la – vyzkou­še­li js­me si tzv. Era­tosthénovo sí­to, me­to­du ob­je­vení prvo­čí­sel v řa­dě čí­sel
- „měř­i­li“ js­me obvod Ze­mě – byl to právě Erathosthénes, kte­rý se ja­ko první poku­sil ur­čit obvod Ze­mě a zpřesnit mapu svě­ta.
V ho­di­nách výtvarné výc­hovy dě­ti poznávaly an­tickou ar­chi­tek­tu­ru, sezná­mi­ly se s osovou souměrnos­tí a vy­tvo­ři­ly krás­né ob­ra­zy an­tických staveb.
Prá­ce na pro­jek­tu dě­ti moc bavi­la a od­ved­ly kus prá­ce. Všem dě­ku­ji za přípravu a svým ko­legyním – p. uč. Vol­kovové a p.uč. Be­ranové za spo­luprá­ci. Dě­ku­ji.
Antlová Pe­t­ra


 

Ing. Petra Antlová