ZŠ Pardubice - Studánka - Školská rada ve školním roce 2016/2017

Školská rada ve školním roce 2016/2017

Před­­se­­da Ško­l­ské ra­­dy Ka­­te­ři­­na Vyňu­­chalová 

zástup­­ci zákonných zástup­­ců 

Ka­­te­ři­­na Vyňu­­chalová

Pe­tr Jíl­­ek

zástup­­ci pra­­covní­­ků ško­ly

Iva Papežová

Ilo­­na Bar­­toš­­ková

zástup­­ci zřiz­­ova­­te­le ško­ly

Ka­­te­ři­­na Po­chob­rad­ská

Ví­t­ěz­slav Štěpánek

Členové Ra­­dy Spo­lečnos­­ti přá­­tel ško­ly  

před­­se­­da Ra­­dy Spo­lečnos­­ti přá­­tel ško­ly

Zuza­­na Böh­­mová

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy