ZŠ Pardubice - Studánka - Školská rada ve školním roce 2016/2017

Školská rada ve školním roce 2016/2017

Před­se­da Škol­ské ra­dy Ka­te­ři­na Vyňu­chalová 

zástup­ci zákonných zástup­ců 

Ka­te­ři­na Vyňu­chalová

Pe­tr Jíl­ek

zástup­ci pra­covní­ků ško­ly

Iva Papežová

Ilo­na Bar­toš­ková

zástup­ci zřiz­ova­te­le ško­ly

Ka­te­ři­na Po­chob­rad­ská

Ví­t­ěz­slav Štěpánek

Členové Ra­dy Spo­lečnos­ti přá­tel ško­ly  

před­se­da Ra­dy Spo­lečnos­ti přá­tel ško­ly

Zuza­na Böh­mová

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy