ZŠ Pardubice - Studánka - Organizace přijímacího řízení na střední školy

Organizace přijímacího řízení na střední školy

17. října 2016, 13:24 Mgr. Ivana Nejedlá

Žá­ci devát­ých roční­ků, ro­di­če žá­ků devát­ých tříd

V ­tom­to školním ro­ce do­chází k něk­te­rým změnám v organiza­cí při­jí­ma­cího řízení na střední ško­ly.

Všech­ny infor­ma­ce nalezne­te v při­ložené pre­zen­ta­ci připra­vené pra­covníky Kraj­ského úřa­du, na něk­te­ré vě­ci upo­zorňu­ji zvlášť:

1. Mění se organiza­ce při­jí­ma­cího řízení na spor­tovní gym­názia – talen­tové zkoušky pro­běhn­ou v lednu, ale až v ­dubnu další část při­jí­ma­cích zkou­šek – tes­ty z ­ma­te­ma­tiky a česk­ého jazyka.

2. Bu­dou nové tiskopi­sy přih­láš­ek na střední ško­ly – do­sud však nej­sou k ­dispo­zi­ci, pro­to js­me je ješ­tě žákům, kte­ří se hlá­sí na spor­tovní gym­názi­um a uměl­ecké ško­ly, ne­moh­li dát – jsou avizované nejd­říve na kon­ci říj­na.

3. Zůstává ter­mín po­dání přih­láš­ek pro spor­tovní gym­názia a uměl­ecké ško­ly 30.11.

4. Pro všech­ny ostat­ní ško­ly pla­tí ter­mín po­dání přih­láš­ek 1.3.

5. Pro obo­ry s ­ma­tu­ri­tou bu­dou všichni žá­ci vy­ko­návat zkoušku z ­česk­ého jazyka a ma­te­ma­tiky připra­vené spo­lečnos­tí CER­MAT.

6. Kaž­dý uchazeč může zkoušky ko­nat dva­krát – ter­mí­ny jsou pro le­tošní rok v Par­du­bickém kra­ji dané – 12.4.2017 a 19.4.2017 – bu­de mu za­po­čít­áván ze zkou­šek lepší výsle­dek (takže např. z 1. zkoušky výsle­dek pro češ­ti­nu a z 2. zkoušky výsle­dek pro ma­te­ma­tiku).

Na třídních schůz­kách v lednu Vám pře­dá­me další infor­ma­ce.

Přih­lášky na střední ško­ly uměl­ecké a spor­tovní gym­názia žá­ci ob­drží ihned, jak bu­dou k ­dispo­zi­ci. U ro­di­čů žá­ků hlá­s­í­cích se na spor­tovní gym­názia bych přivít­a­la osobní schůzku, kde bych ro­di­čům vy­svět­l­i­la všech­ny infor­ma­ce k průb­ěhu při­jí­ma­cího řízení na ten­to typ ško­ly. V přípa­dě záj­mu o osobní schůzku mě pro­sím kon­tak­tuj­te: Ivananejedlaoutlookcz

pri­ji­ma­ci-rizeni-ve-sk-ro­ce-2016-2017

Mgr. Ivana Nejedlá