ZŠ Pardubice - Studánka - Halloween activities 9.C a 3.D

Halloween activities 9.C a 3.D

8. listopadu 2016, 21:27 Ing. Petra Pšeničková

Pon­děl­ní ho­di­ny ang­lič­ti­ny připravi­li star­ší žá­ci pro své mladší spo­lu­žáky v du­chu oslav po­pulárního svátku Hallowe­en. Spo­lečně js­me vy­svět­l­i­li puvůd to­ho­to znám­ého svátku, pro­cvi­či­li js­me slovní zá­s­o­bu, po­díva­li js­me se na vi­deo, po­slech­li js­me písničky, vy­luš­ti­li křížovky a há­d­anky, za­hrá­li si hallowe­en­skou hru a vy­tvo­ři­li js­me dýni na pro­cvi­čování slovní zá­s­o­by. Už ví­me, co je pumpkin lan­tern, co zna­mená trick or tre­at a jak se hraje aplles on string. Moc dě­ku­ji za perfekt­ní spo­luprá­ci devá­té a tře­tí tří­dy, krás­né kos­týmy třeťáč­ků a příj­emnou at­mo­sfé­ru!

Ing. Petra Pšeničková