ZŠ Pardubice - Studánka - Testování SCIO

Testování SCIO

Ve dnech 30. 10. - 14. 11. pro­běh­ne v 9. ročníku tes­tování SCIO. Infor­ma­ce o průb­ěhu tes­tování a po­vo­lených po­můc­kách naj­de­te v příl­o­ze In­struk­ce pro žáky. Har­mo­nogram tes­tování je v příl­o­ze Tes­tování SCIO. 

Tes­ty se bu­dou psát z česk­ého jazyka, ma­te­ma­tiky, ang­lického jazyka a obecných stu­dijních přep­okla­dů.

Pro tes­tování bu­dou tří­dy roz­děl­e­ny do dvou sku­pin pod­le abe­ce­dy:

9A1, 9C1 - 1. - 13. v abe­ce­dě

9A2, 9C2 - 14. - 25. v abe­ce­dě

9B1 - 1. - 11. v abe­ce­dě

9B2 - 12. - 21. v abe­ce­dě

V přípa­dě ab­sen­ce v den tes­tování je možné si test na­psat po do­ho­dě v náhradním ter­mínu.

tes­tovani-scio

na­rodni-tes­tovani-in­struk­ce-pro-za­ky

Mgr. Ilona Bartošková, zástupce pro 2. stupeň