ZŠ Pardubice - Studánka - Pozvánka na Radu dětí

Pozvánka na Radu dětí


Při­jmě­te pozvání na za­se­dání  Ra­dy ­dětí, kte­ré ­se bu­de ko­nat ve stře­du  22. 11. v 7.15  v po­slu­chárně ško­ly.

Pro­gram: zhodno­cení do­savadních ak­cí, příprava ak­cí na násle­du­jí­cí ob­do­bí, infor­ma­ce z „Měst­ského Par­la­men­tu“, tvor­ba školního ča­sopi­su……

Těší se na Vás­                                  Mgr. Fi­lip Pat­levič, ře­di­tel ško­ly

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy