ZŠ Pardubice - Studánka - Volby do Školské rady

Volby do Školské rady

Vážení ro­di­če žá­ků na­ší ško­ly,

            v ­den konzul­tačního odpo­ledne 13. 11. 2017 se bu­dou ko­nat vol­by do Škol­ské ra­dy na­ší ško­ly za zákonné zástup­ce žá­ků na další tříl­e­té ob­do­bí. Vol­by bu­dou pro­bíh­at v ­ča­se od 15.30 do 17.00 v ­jí­delně ško­ly, kde bu­de umís­tě­na hla­sova­cí ur­na. Na průb­ěh vo­leb bu­de do­hlížet vo­lební ko­mi­se.

Po dě­tech Vám pošle­me hla­sova­cí lís­tek, k ­dispo­zi­ci bu­dou rovněž v ­den vo­leb u vo­lební ko­mi­se a je zár­oveň i příl­o­hou to­ho­to článku. Připo­míná­me, že za kaž­d­ého žáka ško­ly mo­hou vo­lit je­ho zákonní zástup­ci jedním hla­sova­cím lístkem.

pozvanka-na-vol­by-2017

                                                                 

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy