ZŠ Pardubice - Studánka - Evropa ve škole

Evropa ve škole

8. února 2018, 18:58 Mgr. Ludmila Košvancová

Ten­to tý­d­en ži­la na­še tří­da (5. C) v ­ho­di­nách výtvarné výc­hovy „Dob­ro­druž­stvím na zámku“. Jde o výtvarnou a li­te­rární sou­těž, kte­rá se kaž­d­o­ročně po­řá­dá v rám­ci pro­jek­tu Ev­ropa ve ško­le. Pod ve­dením sympa­tických lek­to­rek z D­DM BE­TA Ja­ny Ra­do­s­tové a Evy Ze­manové se dě­ti sezná­mi­ly s po­hád­kovým příb­ěh­em a růz­ný­mi výtvarný­mi techni­ka­mi vy­tvo­ři­ly po­hád­kové po­stavy. Prá­ce dvo­jic ma­lých výtvarní­ků vy­tvo­ři­ly kni­hu, kte­rou do­plni­li dva „písmá­ci“ psaným tex­tem po­hád­ky. Sta­čí už jen po­slat kni­hu do sou­těže. Uvi­dí­me, jak bu­de­me úspěšní. Kaž­d­o­pád­ně dvě ho­di­ny plné fan­tazie, nadšení, prá­ce s růz­ný­mi ma­te­ri­ály a sezná­mení s nový­mi výtvarný­mi techni­ka­mi stály za to.

                                      

Mgr. Ludmila Košvancová