ZŠ Pardubice - Studánka - Profil - Mgr. Ludmila Košvancová

Mgr. Ludmila Košvancová

 Hlavní kontakt: ludmilakosvancovazs-studankacz
 ludmilakosvancovazs-studankacz

Kontakty

 V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) jsou požadované informace k dispozici pouze přihlášeným uživatelům.

Gale­rie měs­ta Par­du­bic zre­a­lizova­la k ­výs­tavě ob­razů Ada­ma Kašpa­ra řa­du do­pro­vodných pro­gra­mů včetně gale­rijních  ani­ma­cí pro ško­ly. Jedné z nich s názvem „JEN PRO­S­TOR“ se zú­častni­ly i dě­ti z 5. C.…
  Celý článek
Ten­to tý­d­en ži­la na­še tří­da (5. C) v ­ho­di­nách výtvarné výc­hovy „Dob­ro­druž­stvím na zámku“. Jde o výtvarnou a li­te­rární sou­těž, kte­rá se kaž­d­o­ročně po­řá­dá v rám­ci pro­jek­tu Ev­ropa ve ško­le. Pod ve­dením…
  Celý článek
Hned na za­čátku pro­sin­ce js­me si po­hrá­li s ob­líb­enou stavebni­cí Ge­o­mag, ustro­ji­li si stro­me­ček a vyz­do­bi­li ­si vánočně tří­du.Mikuláš nám při­ne­sl sladkos­ti a čer­ti va­rova­li ma­lé hříšníky, kte­ří…
  Celý článek
Na­še tří­da (4. C)  navštívi­la v rám­ci učiva přír­o­dově­dy v par­du­bickém zámku stál­ou expo­zi­ci  „Přír­o­da výc­hodního Po­la­bí“, kde se sezná­mi­la pro­střednic­tvím in­stalovaných di­o­ra­mat, fo­to­grafií, zvu­ků a…
  Celý článek
Ten­to tý­d­en si dě­ti ze čtvr­tých tříd v rám­ci pro­jek­tového vy­u­čování „Kraj, ve kte­rém ži­ji“, je­ly rozší­ř­it svo­je zna­los­ti o sou­sedním měs­tě Chru­di­mi. Pro­hlédly si his­to­rické nám­ěs­tí, navštívi­ly Mu­ze­um…
  Celý článek
Ten­to tý­d­en navštívi­li třeťáč­ci ro­man­tické údo­lí ře­ky Úpy, kde pro­ži­la své dět­ství a mlá­dí spi­sova­telka Bože­na Něm­cová.Je­jí po­hád­ky ­dě­ti dob­ře zna­jí  a měly možnost se sezná­mit i s pro­stře­dím, kte­ré…
  Celý článek
Dokážeš chy­tit svůj stín? Jak vlastně stín vzniká? Na ty­to otáz­ky našly od­po­vě­di dě­ti ze 3. B a 3. C v Gale­rii měs­ta Par­du­bic.  Pro­hlédly si zde výs­tavu ob­razů Ja­ro­slava Valečky s názvem „Kra­ji­ny…
  Celý článek
V ­mi­nulém týd­nu opus­ti­ly dě­ti ze 3. B a 3. C školní lavi­ce a vy­pravi­ly se na zá­mek Hrá­d­ek u Ne­chanic, aby si pro­hlédly vánočně vyz­do­benou zá­meckou expo­zi­ci a dozvě­děly se ně­co dalšího o Váno­cích,…
  Celý článek
Výc­ho­do­česká gale­rie vž­dy na kon­ci roku před­stavuje osobnos­ti výtvarní­ků, kte­ří ale­spoň část své tvor­by věnu­jí dě­tem. Jednou z nich je i Mi­chae­la Ku­kovi­čová, kte­rá
pracuje na­příklad s fro­táží…
  Celý článek
„Kdo z vás měl něk­dy velký, ale oprav­du velký hlad?“ to by­la první otáz­ka pro ma­lé účast­níky pro­gra­mu Kr­mít­ka v E­ko­cen­t­ru Pale­ta, kte­rý sezna­moval dě­ti s živo­tem zvíř­at v zimním ob­do­bí, hlavně ptá­ků.…
  Celý článek
Od dub­na do červ­na se prvňáč­ci z 1. B a 1. C zú­častni­li za­jí­mavého pro­jek­tu „UŽ JSEM ČTENÁŘ“ na podpo­ru čtenář­ské gra­motnos­ti, kte­rý pro­bíh­al v ­sérii navazu­jí­cích be­sed v knihovně na Du­bi­ně. Cíl­em…
  Celý článek
V prvních tří­dách pro­bíh­al v ­mi­nu­lých týd­nech souběžně  s o­lympij­ský­mi hra­mi pro­jekt „Zimní olympi­á­d­a“. Dě­tem na­bízel při­měř­eně k je­jich věku v rám­ci všech před­mě­tů sezná­mení s o­lympij­ský­mi tra­di­ce­mi…
  Celý článek
Stejně ja­ko kaž­dý rok byl o krou­žek Lega velký záj­em. Do to­ho le­tošního  si cho­dí hrát dě­ti od první do tře­tí tří­dy. Nej­ra­dě­ji si stavě­jí pod­le vlast­ní fan­tazie, ale chlap­ci hodně vy­u­žívané jsou i…
  Celý článek
Ten­to tý­d­en navštívi­li v rám­ci eko­lo­gické výc­hovy na­še prvňáčky sympa­tičtí pra­covní­ci z E­ko­cen­t­ra Pale­ta, aby je sezná­mi­li se správným tří­děním pře­byt­ků z na­šich do­mácnos­tí. Žá­ci se zábavnou for­mou…
  Celý článek
Po­ho­du – tu js­me se sna­ži­li si všichni v 1. C užít v průb­ěhu ce­lého pro­sin­ce. V rám­ci pro­jek­tu „Vánoční po­ho­da“ js­me si hrá­li, po­ví­da­li si o Ad­ven­tu, vánočních zvy­cích, zpíva­li ko­le­dy a ustro­ji­li si…
  Celý článek
Po­mo­cí šk­ro­bu, novi­nového a to­alet­ního papí­ru, balonku, ši­kovnos­ti a fan­tazie js­me si v 5. C vy­ro­bi­li mo­de­ly hor­kovz­dušných balo­nů. Za­bralo nám to si­ce dost ča­su a sem tam něko­mu při­by­la prá­ce…
  Celý článek
Le­tošní ško­lu v přír­o­dě pro­ži­ly tří­dy 5. B, 5. C a 5. D v Jed­lové na cha­tách Kris­tý­na a Lenka v ­malebné kra­ji­ně Or­lických hor. Če­kal je tam bo­ha­tý pro­gram s tu­ris­tický­mi vy­cház­k­a­mi, spor­továním,…
  Celý článek
Kro­mě výr­o­by prání­ček a dár­ků js­me si v 5. C trouf­li i na přípravu vánočního menu v na­ší školní ku­chyň­ce. Pus­ti­li js­me se po nál­eži­té před­cho­zí přípravě do výr­o­by bram­bo­rového salá­tu a k to­mu ne­mo­hl…
  Celý článek
Nej­ví­ce ča­su, trpě­l­ivos­ti a ši­kovnos­ti nás při výr­o­bě dár­ků v 5. C stály oře­c­hové stro­my. Dě­ti se nejd­říve mu­se­ly na­u­čit pra­covat se sád­rou. Pro větši­nu z nich to bylo po­prvé, a pro­to rozmí­c­hávání…
  Celý článek
V rám­ci učiva o ve­smí­ru navštívi­ly pá­té tří­dy Hvěz­dárnu ba­ro­na Ar­tu­ra Krau­se v Par­du­bi­cích. Dě­ti si díky přednáš­ce , pro­mít­nu­té­mu fil­mu a názorné ukáz­ce po­hybu ve­smír­ných těl­es rozšíř­i­ly svo­je…
  Celý článek
V ­mi­nulém týd­nu navštívi­li žá­ci pát­ých tříd sta­ro­by­lé měs­to Kutná Ho­ra. V před­mě­tu Člověk a je­ho svět se uči­li o do­bývání stříb­ra, a pro­to ch­tě­li poznat život i prá­ci havířů ve 13. sto­le­tí. V Česk­ém…
  Celý článek
Mu­se­li js­me si si­ce ráno přivstat, pro­tože se od­jíž­d­ělo již o půl sed­mé a ani před­po­věď po­ča­sí ne­by­la úplně ide­ální, ale stálo to za to. Po příj­ez­du do Mo­rav­ského kra­su js­me se vláčkem do­pravi­li k…
  Celý článek
V mě­sí­ci břez­nu navštívi­ly všech­ny 4. tří­dy nej­ob­divovanější ba­rokní dům Par­du­bic na výc­hodní straně Pernštýn­ského nám­ěs­tí, na­zývaný "U Jo­náše". Je­jich cíl­em by­la výs­tava "Sou­časný český li­no­ryt" s…
  Celý článek
Ve čtvr­tých tří­dách právě poznává­me by­li­ny a dřevi­ny. K ­to­mu­to učivu byl za­měř­en výu­kový pro­gram Le­tokruhy v E­ko­cen­t­ru Pale­ta. Už ví­me, co jsou dřevěné ko­lá­če, spo­čít­á­me stáří stro­mů a zná­me, co se…
  Celý článek
Tyhle hlavy js­me vy­ráb­ě­li  při výtvarné výc­hově. Jsou si­ce jenom ze šk­ro­bu, novi­nového a to­alet­ního papí­ru, ale daly nám hodně prá­ce. Ch­ce­me se pochlu­bit, jak se nám  to v 5. A  po­ved­lo.            …
  Celý článek