ZŠ Pardubice - Studánka - Povánoční exkurze 6.C

Povánoční exkurze 6.C

1. února 2018, 22:41 Ing. Petra Pšeničková

Před 4000 le­ty by­la konzu­mová­na Ol­méky, po­té Mayi a poz­dě­ji Az­téky ve for­mě ko­řeněného nápo­je. Španě­lé ji změni­li na sladký nápoj něk­dy v průb­ěhu 16. Sto­le­tí. Běh­em 19. sto­le­tí se za­ča­la vy­ráb­ět v pevném sku­pen­ství a da­la se te­dy mi­mo pi­tí jíst. Pozná­te, o ja­kou přís­a­du do po­travin a ob­líb­enou po­choutku po ce­lém svě­tě se jedná? Ano, je to čoko­lá­da. My z tří­dy 6. C ji má­me moc rá­di, a pro­to js­me se vy­pravi­li do čoko­lá­d­ov­ny v Praze. V ­mu­zeu js­me se dozvě­dě­li pře­devším o his­to­rii kakaa a ­čoko­lá­dy, o kakaovníku a je­ho pěs­tování a ces­tě kakaa do Ev­ropy. Pro­hléd­li js­me si nej­růz­nější his­to­rické obaly a por­ce­lán, čoko­lá­d­ové fon­tá­ny a ochutna­li růz­né druhy čoko­lád. Ve výr­obně js­me na vlast­ní oči uvi­dě­li, jak vzni­ka­jí bel­gické pra­linky, kte­ré js­me sa­mozřejmě ochutna­li. A co bylo pro nás nej­víc? Nej­víc nás bavi­lo, jak js­me si sa­mi moh­li mléčnou a bíl­ou čoko­lá­d­ou na­kres­lit ob­rázek a svo­ji vlastno­ručně vy­ro­benou čoko­lá­du odvést do­mů.

Ing. Petra Pšeničková