ZŠ Pardubice - Studánka - Pozvánka na lidové běhy

Pozvánka na lidové běhy

Aktualizováno 11. dubna 2018, 19:47
27. března 2018, 21:03 Mgr. Jitka Rybářová

Vážení ro­di­če, žá­ci a všichni přízn­iv­ci po­hybu, 

přijď­te si 14.4. a 25.4. zaspor­tovat a svou účas­tí podpo­řit na­ši ško­lu.

V so­bo­tu 14.4. se běží li­dový běh Vaňka Vaňhy v rám­ci Par­du­bického vi­nařského půl­ma­ra­to­nu. Start bu­de v 9,40 blízko Výc­ho­do­česk­ého divad­la. Sraz účast­ní­ků je  v  9,00 před divadlem. Dě­ti běží zdar­ma, do­spělí pla­tí star­tovné 50 Kč. Přih­lášku i s po­platkem 50 Kč za do­spěl­ou oso­bu, kte­rá případně po­běží, pro­sím ode­vz­dávej­te třídním uči­te­lům do pátku 13.4. Trať bu­de dlouhá při­bližně 1 600 m a můž­e­te ji zdo­lat ja­kýmko­liv tempem. Roz­ho­du­jí­cí je vaše účast, pro­tože pět nejpo­četnějších škol ob­drží částku 5 000 Kč na nákup spor­tovních potřeb.

Ve stře­du 25.4. se po­běží li­dový běh v rám­ci Par­du­bické devít­ky. Start je v 17 hod., sraz účast­ní­ků v 16,20 hod. na Pernštýn­ském nám­ěs­tí. Tra­sa měří 1600 m. Závod je opět spo­jen se sou­těží škol v poč­tu účast­ní­ků.

Těš­í­me se na vás.

Mgr. Jitka Rybářová