ZŠ Pardubice - Studánka - Jen prostor

Jen prostor

16. dubna 2018, 15:07 Mgr. Ludmila Košvancová

Gale­rie měs­ta Par­du­bic zre­a­lizova­la k ­výs­tavě ob­razů Ada­ma Kašpa­ra řa­du do­pro­vodných pro­gra­mů včetně gale­rijních  ani­ma­cí pro ško­ly. Jedné z nich s názvem „JEN PRO­S­TOR“ se zú­častni­ly i dě­ti z 5. C. Pod ve­dením sympa­tické lek­torky Niko­ly Březi­nové se po­mo­cí vlast­ní fan­tazie a příb­ěhu  poku­si­ly vniknout do au­to­rova svě­ta – je­ho ob­razů.  Vyzkou­še­ly si pro­střednic­tvím ba­revné pro­jek­ce a dokres­lených výtvarných prv­ků v au­to­rově díle oživit přír­o­du, kte­rá se v ob­razech ja­ko­by zastavi­la. Ani­ma­ce dě­ti bavi­la a umožni­la jim ne­jen se sezná­mi­t  se sou­časným  výtvarným uměním, ale i ne­všední  záži­tek  mi­mo školní lavi­ce.

                                  

Mgr. Ludmila Košvancová