ZŠ Pardubice - Studánka - Letošní projektová soutež Hledáme nejlepšího mladého chemika

Letošní projektová soutež Hledáme nejlepšího mladého chemika

15. dubna 2018, 22:03 Ing. Petra Pšeničková

Skvě­lé druhé mís­to v pro­jek­tové čás­ti che­mické sou­těže Hle­dá­me nej­lepšího mla­dého che­mika ob­sa­di­li na­ši deváťá­ci. Od říj­na do úno­ra usi­lovně pra­cova­li na své pre­zen­ta­ci a prak­tické čás­ti. Za­dáni znělo "Au­to­mo­bil oči­ma che­mika". 11 klu­ků a 1 dívka spo­ji­li své vě­do­mos­ti, nápa­dy a kre­a­tivi­tu. Po­rovnáva­li po­honné hmo­ty, sklá­d­a­li hud­bu a text, kres­li­li, psa­li a hlavně da­li do­hro­ma­dy ukázku tak­tů mo­to­ru se skleněnou hlavou. S úsměvy, ale i nervy po­razi­li dalších 12 škol. Nás moc překvapi­li a pro nás jsou čís­l­em 1!!! Je­jich ukázku prá­ce můž­e­te vi­dět na hlavní bu­dově.
Pe­t­ra Pšenič­k­ová a Pe­t­ra Antlová

Ing. Petra Pšeničková