ZŠ Pardubice - Studánka - Vitamínový den

Vitamínový den

Ce­lý rok konzu­muje­me ma­so, masné a mléčné výr­obky, při­jím­á­me velké množ­ství so­li a prázdného cuk­ru, a pro­tože je ovo­ce význam­ným zdro­jem vi­tamínů, je dob­ré do jí­delníčku ale­spoň jednu či dvě por­ce čerstvého ovo­ce denně za­hrnout a to nej­lépe do do­po­lední sva­či­ny.

Pra­covní­ci fir­my MK Fruit, kte­rá do­dává na na­ši ško­lu v rám­ci pro­jek­tu Ovo­ce do škol ovo­ce a ze­leni­nu, připravi­li pro žáky 1. a 2. roční­ků za­jí­mavý pro­gram – Vi­tamínový den. Dě­ti se sezná­mi­ly se zás­a­da­mi zdravé výživy a moh­ly si  ta­ké ochutnat 100% ovocné šť­ávy  a sezná­mit se s RAW stravou.

Mgr. Iva Papežová, zástupce pro 1. stupeň