ZŠ Pardubice - Studánka - 2. část přijímacího řízení do jazykové třídy 6.B

2. část přijímacího řízení do jazykové třídy 6.B

Vážení ro­di­če,

2. část při­jí­ma­cího řízení do tří­dy 6.B pro­běh­ne ve čtvr­tek 3. květ­na. 5. vy­u­čova­cí ho­di­nu pro­běhn­ou po­hovo­ry s žáky 5.A a 5.C, 6. vy­u­čova­cí ho­di­nu s žáky 5.B a čás­tí 5.D, 7. vy­u­čova­cí ho­di­nu pak se zbýva­jí­cí­mi žáky 5.D.

V přípa­dě, že se něk­te­rý z žá­ků ne­bu­de mo­ci zú­častnit, vy­uži­je náhradního ter­mínu v pá­tek 4. květ­na od 13.00.

Jmé­na dětí, kte­ré po­stou­pi­ly k po­hovo­ru, sdělí ve čtvr­tek dě­tem třídní uči­tel.

Mgr. Ilona Bartošková, zástupce pro 2. stupeň