ZŠ Pardubice - Studánka - Koncert filharmonie

Koncert filharmonie

21. září 2018, 17:07 Mgr. Karolina Kuhnová

12. září se žá­ci 3. a 4. roční­ků zú­častni­li kon­cer­tu Filhar­mo­nie Par­du­bi­ce ke 100. výr­o­čí za­ložení Česk­o­slo­ven­ska.

Kon­cert se ode­hrával v krás­ném pro­stře­dí kos­te­la Zvěs­tování Pan­ny Ma­rie. Vy­právění o dě­ji­nách Česk­ého nár­o­da do­pl­ňova­la pro­jek­ce fo­to­grafií a vi­deí na plátno. Hlavní slovo ale mě­la hud­ba. Vyslech­li js­me ukáz­ky nej­star­ších cho­rá­lů, hud­by J. J. Ry­by, A. Dvo­řáka, B. Sme­ta­ny, Z. Fi­bi­cha i J. Ježka.  

Mgr. Karolina Kuhnová