ZŠ Pardubice - Studánka - Prvňáčci v Apolence

Prvňáčci v Apolence

22. září 2018, 00:33 Mgr. Ludmila Košvancová

Jak ži­jí zvíř­átka na far­mě se dozvě­děly ten­to tý­d­en dě­ti z 1. C. Do­jít s ­tímhle pyt­lem blech do Apo­lenky se zprvu zdálo ja­ko nad­lid­ský výkon, ale po­daři­lo se! Malí tu­ris­té, pat­řičně po­síl­ení sva­čin­ka­mi od ma­mi­nek si proš­li s prův­od­kyně­mi ce­lým are­ál­em far­my a sezna­mova­li se po­stupně se vše­mi zvíř­a­ty, je­jich potře­ba­mi a způ­s­o­bem živo­ta,  moh­li ­si je po­hla­dit a ta­ké na­kr­mit. Kdo ch­těl, vy­fo­til se na dřevěném ko­ní­kovi a vy­ro­bil si mo­tý­la z ov­čí vl­ny, takže nadšení neznalo me­zí. A pro­tože nám přálo i po­ča­sí, náš první výl­et se oprav­du vy­dařil.

                      

Mgr. Ludmila Košvancová