ZŠ Pardubice - Studánka - Ocenění ve výtvarné soutěži

Ocenění ve výtvarné soutěži

6. října 2018, 21:48 Mgr. Ludmila Košvancová

V ­tom­to týd­nu se v ABC klu­bu Na Olšin­kách zú­častni­ly dívky z loňské 5. C se svo­jí bývalou třídní uči­telkou slavnost­ní verni­sáže s rau­tem a pře­dáváním cen oceněných pra­cí výtvarné sou­těže „Kde do­mov můj“. Od­borná po­ro­ta oceni­la je­jich ko­lek­tivní prá­ci, kte­rou dě­ti vy­tvář­e­ly při ho­di­nách výtvarné výc­hovy a v ­ka­tego­rii 4. – 6. tříd ZŠ jim udě­l­i­la zvlášt­ní cenu.

                                       

Mgr. Ludmila Košvancová