ZŠ Pardubice - Studánka - Šesťáci a prvňáčci se společně učí angličtinu

Šesťáci a prvňáčci se společně učí angličtinu

4. listopadu 2018, 23:39 Ing. Petra Antlová

Ve středu 31.10, kdy se slaví v některých zemích světa Hallowe­en, si žá­ci 6.A připravi­li pro naše prňáčky v rám­ci výu­ky ang­lického jazyka půlhodinový pro­gram s té­m­a­tikou "Hallowe­enu". Prvňáčci mě­li možnost se naučit nejen nová anglická slovíčka, ale i se sezná­mit s tra­di­ce­mi to­ho­to svátku for­mou písničky, hrané scénky, pre­zen­ta­ce a zábavných ak­tivit. Na závěr na všech­ny če­kala sladká od­mě­na, kte­rá k oslavám Hallowe­enu mezi dět­mi ne­od­mys­li­telně pat­ří.

Ve­li­ce bych ch­tě­la po­dě­kovat svým šesťákům za vzornou přípravu a dě­tem z 1.A , 1.B i 1.C za po­zornost a báj­ečnou spo­luprá­ci. 

Petra Antlová

Ing. Petra Antlová