ZŠ Pardubice - Studánka - Šesťáci a prvňáčci se společně učí angličtinu

Šesťáci a prvňáčci se společně učí angličtinu

4. listopadu 2018, 23:39 Ing. Petra Antlová

Ve stře­du 31.10, kdy se slaví v něk­te­rých ze­mích svět­a­ Hallowe­en, si žá­­ci 6.A připravi­­li pro na­še prňáčky v rám­­ci výu­­ky ang­­lického jazyka půl­ho­di­nový pro­­gram s té­m­a­­tikou "Hallowe­enu". Prvňáč­c­i mě­­li možnost se na­u­čit ne­jen nová ang­lická slovíčka, ale i se sezná­­mit s tra­­di­­ce­­mi to­ho­­to svátku for­­mou písničky, hrané scénky, pre­zen­ta­­ce a zábavných ak­­tivit. Na závěr na všech­­ny če­kala sladká od­mě­­na, kte­rá k oslavám Hallowe­enu mezi dět­­mi ne­od­mys­­li­­telně pat­ří.

Ve­­li­­ce bych ch­­tě­­la po­­dě­­kovat svým šesťákům za vzornou přípravu a dě­­tem z 1.A , 1.B i 1.C za po­zornost a báj­­ečnou spo­luprá­­ci. 

Pe­t­ra Antlová

Ing. Petra Antlová