ZŠ Pardubice - Studánka - Starší žáci vybojovali 3.místo v okresním kole ve florbalu

Starší žáci vybojovali 3.místo v okresním kole ve florbalu

5. prosince 2018, 17:39 Mgr. Miloš Kaplan

Dnes 5.12. 2018 se ko­nal v nafu­kova­cí hale BK Par­du­bi­ce turnaj okresního ko­la star­ších žá­ků ve flor­balu, kam se pro­bo­jovalo 8 nej­lepších tý­mů z Par­du­bicka, Ho­licka a Pře­loučska. Na­ši chlap­ci po­da­li vel­mi dob­rý výkon a po oprav­du těžkých zápa­sech na­ko­nec ob­sa­di­li vel­mi pěkné 3. mís­to, za kte­ré pře­bra­li bronzové me­dai­le a diplom s věc­nou cenou pro spor­tovní vy­ba­vení ško­ly.Chlap­ci po­da­li oprav­du vel­mi pěkný a zod­po­vědný výkon, hrá­li ja­ko tým. Poc­tivý přístup ke kaž­d­é­mu utkání se nám vy­pla­til. V bran­ce nás všech­ny po­držel sta­bilní­mi výko­ny vel­mi dob­rý David Ne­do­ma,důl­eži­tý­mi góly Adam Arnošt a Ma­těj Kňava, svým bo­jovným výko­nem a pro­měněným sa­mostatným náj­ez­dem v závěr­ečném sou­bo­ji o bronz Ra­dek Pleskot. Dále ješ­tě hrá­li a bronzovou me­dai­li získ­a­li: Jan Ma­dě­ra, On­d­ra Já­kl, Sam Mašek,Jin­d­ra Špás, Mar­tin Po­lá­ček, Ma­tyáš Dok­tor, Adam Ci­be­re a ­David Strná­d­ek. Dě­kuje­me za vzornou repre­zen­ta­ci ško­ly.

Mgr. Miloš Kaplan