ZŠ Pardubice - Studánka - Profil - Mgr. Miloš Kaplan

Mgr. Miloš Kaplan

 Hlavní kontakt: miloskaplanzs-studankacz
 miloskaplanzs-studankacz

Tří­da 7.B vy­razi­la na školní výl­et do znám­ého pro­stře­dí, do Horního Je­lení do za­řízení Ra­dost. Pro­ži­li js­me zde 4 krás­né dny, zpest­řené ne­všední­mi zážitky. Ob­jevi­li js­me spous­tu krás­ných míst v oko­lí…
  Celý článek
Sběr­ová ak­ce se vel­mi vy­daři­la, se­bralo se oko­lo 7.000 kg papí­ru a na kon­tro Spo­lečnos­ti přá­tel při­by­la částka blíží­ci se 9.000 ko­runám. Dě­kuje­me všem za účast, sběr při­nes­lo celkem 170 dětí a pa­dl i…
  Celý článek
Na kon­ci září pro­běhl ve ško­le tra­diční sbě­r­ový den. Po­ved­lo se se­brat pře 6.000 kg starého papí­ru a na účet Spo­lečnos­ti přá­tel ZŠ Stu­dánka pak přiš­la částka pře­sahu­jí­cí 9.000 Kč. Je to skvě­lý…
  Celý článek
Soutěže

Mistr slov 2012

Soutěže | Mgr. Miloš Kaplan 14. listopadu 2012, 19:49
Le­tos se opět usku­tečni­lo na ZŠ Závo­du mí­ru okresní ko­lo ré­t­o­rické sou­těže Mis­tr slov, ve kte­ré slavi­li opět velký úspěch žá­ci na­ší ško­ly. Sou­tě­ž­i­lo se v předne­su vlast­ního tex­tu. Ve dvou ka­tego­ri­ích…
  Celý článek
Jak js­te si již jis­tě za­regis­trova­li, ce­lou na­ší ško­lu zdo­bí pla­ká­ty na tra­diční sbě­r­ový den, kte­rý pro­běh­ne ve stře­du 28.3. od 7.00 do 14.00. Kon­tejner na sběr bu­de opět přis­ta­ven na tra­diční mís­tě…
  Celý článek
Ve stře­du 12.10. pro­běhl v na­ší ško­le sběr starého papí­ru. Sběr­ové ak­ce se zú­častni­lo celkem 115 dětí, z to­ho 22 dětí z druhého stupně. Na prvním stupni se zú­častni­ly dě­ti z kaž­dé tří­dy, nej­ví­ce dětí…
  Celý článek
Na­še ško­la pokra­čuje v tra­di­ci adap­tačních po­by­tů pro dě­ti, kte­ré nastou­pí do 6.tříd. Tří­da 6.B te­dy ta­ké vy­razi­la vstříc novým zážitkům. Pro adap­tační po­byt js­me si vy­bra­li vel­mi hez­ký a útulný…
  Celý článek
   Žá­ci 9. roční­ků se 9. 11. zú­častni­li stejno­j­menné ak­ce, kte­rou pro ně připravi­li stu­den­ti Střední zdravot­ní ško­ly v Par­du­bi­cích spo­lečně se svý­mi uči­te­li.     Hlavním smys­lem setkání bylo sdě­l­it…
  Celý článek
Dnes 26.10. pro­běh­la na na­ší ško­le tra­diční sou­těž Mis­tr slov, ve kte­ré dě­ti sou­těží se svý­mi připra­vený­mi tex­ty před po­ro­tou, kte­rá hodno­tí je­jich mlu­vený pro­jev. Věř­te, že není jedno­duché se…
  Celý článek
Ve dnech 12. a 13.3. pro­běh­lo v DDM Štol­bova okresní ko­lo re­ci­tační sou­těže pro žáky základních škol. Ve čtyřech ka­tego­ri­ích se ji zú­častni­li žá­ci 1. i 2. stupně. Z na­ší ško­ly se zú­častni­ly ty­to…
  Celý článek