ZŠ Pardubice - Studánka - Vánoční koncert ve Spojile

Vánoční koncert ve Spojile

20. prosince 2018, 22:39 Mgr. Karolina Kuhnová

Ve stře­du 12.12. vít­a­la zpěv­áky ze 4.C roz­sví­cená ok­na kap­ličky ve Spo­ji­le a zva­la je k tra­diční­mu před­vánoční­mu setkání. At­mo­sfé­ru ad­ven­tu umoc­ňova­la sněh­ová na­díl­ka.

Ko­le­dy zazněly ten­tokrát ne­jen za do­pro­vo­du kláves, ale ta­ké akor­de­o­nu a flé­ten. Něk­te­ré písně si s ná­mi zazpíva­li ta­ké ro­di­če, pra­ro­di­če a sou­ro­zen­ci. Krás­ná at­mo­sfé­ra vydrže­la po ce­lou do­bu trvání kon­cer­tu.

Mgr. Karolina Kuhnová