ZŠ Pardubice - Studánka - Chemická Road Show v 8.B

Chemická Road Show v 8.B

24. ledna 2019, 08:12 Ing. Petra Pšeničková

V rám­ci kaž­d­o­ročního pro­jek­tu Mla­dý che­mik, kte­rého se účast­ní­me, js­me moh­li za od­měnu za­žít ho­di­nu plnou efekt­ních poku­sů, nápa­dů a infor­ma­cí. Už ví­me, jak připravit ml­hu z te­ku­tého du­síku, jak chutna­jí zmražení gu­moví med­víd­ci ne­bo jak připravit do­ma lávovou lampu.

Che­mie je všu­de ko­lem nás, když se ráno pro­bu­dí­me, ne­e­xis­tuje věc, ve kte­ré by che­mie ne­by­la. Je potře­ba si uvě­do­mit důl­eži­tost che­mie, ne­vi­dět jen nega­tivní do­pa­dy, kte­ré che­mie ja­ko ta­ková ne­má.

Té­ma le­tošního pro­jek­tu je Ze­lená che­mie, kde se žá­ci in­tenzivně snaží o spo­jení aquapo­nické far­my s bi­o­re­ak­to­rem. Cíl­em je ne­jen vě­da ja­ko ta­ková, ale i tý­mová prá­ce a ocho­ta se ně­co dalšího na­u­čit.

Drž­te nám pěs­ti 14.2. na SPŠCH!

Ing. Petra Pšeničková