ZŠ Pardubice - Studánka - Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání na ZŠ Pardubice - Studánka

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání na ZŠ Pardubice - Studánka

Vážení ro­­­di­­­če žá­­ků bu­­dou­­cích 1. tříd,

dě­­kuje­­me Vám za pro­­je­­vení dův­ě­­ry, s níž js­­te si k ­­zápi­­su svého dí­t­ě­­te do 1. tří­­dy vy­­bra­­li právě na­ši ško­lu.

Při při­­­jím­ání js­­­me po­stu­po­va­­­li dle pře­­­dem daných kri­­­térií.

V při­loženém sou­­bo­­ru nalezne­­te seznam dětí – je­­jich regis­tračních čí­­sel (ID) , kte­­ré byly na zákla­­dě použi­tí kri­­térií při­ja­­ty.

Při­ja­­tým dě­­tem ne­bu­­de roz­hodnutí v pí­­sem­né po­­do­­bě do­ru­­čováno, můž­e­­te si je ale vy­­zvednout v kan­­ce­láři ško­ly ve dnech 13. - 29. 5. 2020.

V přiložených souborech rovněž najdete pozvánku na červnovou schůzku rodičů.

rozhodnuti-o-prijeti-13

pozvanka-rodicu-na-cervnovou-schuzku

pozvanka-na-schuzku-cerven2020

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy