ZŠ Pardubice - Studánka - Profil - Mgr. Monika Březinová

Mgr. Monika Březinová

 Hlavní kontakt: monikabrezinovazs-studankacz
 monikabrezinovazs-studankacz

K Váno­cům pat­ří čoko­lá­da ve všech po­do­bách. My js­me si právě v ­tom­to před­vánočním ča­se proš­li ce­lou dlouhou je­jí ces­tu. Za­je­li js­me do rovní­kové Ame­riky, kde příb­ěh čoko­lá­dy po­čal. Ukáza­li js­me si…
  Celý článek
Ve čtvr­tek 19.6. 2014 se už po pá­té seš­li ro­di­če, dě­ti i paní uči­telky z le­tošní 5.A, aby se roz­lou­či­li s pro­běh­lým školním rokem. Ten­tokrát to bylo lou­čení po­slední. Bylo plné překvapení a emo­cí.…
  Celý článek
V úte­rý 10.6. js­me mě­li pro­jekt KOMPOST, ak­ce Měs­ta Par­du­bic a technických slu­žeb. Den js­me za­há­j­i­li mo­tivačním pro­gra­mem Eko­cen­t­ra Pale­ta a po­tom js­me pokra­čova­li na sku­tečné kompo­stárně v…
  Celý článek
 V ú­te­rý 19. 6. js­me se účastni­li za­háj­ení Zr­cad­la umění. Doš­li js­me prův­o­dem na Pernštýn­ské nám­ěs­tí, kde js­me spo­lečně se vše­mi dět­mi vy­pus­ti­li nafu­kova­cí balonky. Dále js­me pokra­čova­li na Příhrá­d­ek…
  Celý článek
Ve čtvr­té tří­dě js­me za­ča­li vy­mýšlet příb­ěhy ne­bo po­hád­ky z le­sa. Kaž­dý žák na­psal vy­právění o le­se, lesních skřít­cích a ji­ných by­tos­tech. Trvalo to déle, ale kaž­dý z nás vy­mys­lel moc hez­ký příb­ěh.…
  Celý článek