ZŠ Pardubice - Studánka - Přespolní běh

Přespolní běh

Ve čtvr­tek 24.9.2009 se na­ši žá­ci účastni­li pře­sp­olního běhu s vý­b­orný­mi výsledky. Mladší a star­ší žá­ci ob­sa­di­li shodně tře­tí mís­to. Star­ší žá­kyně nenašly ve své ka­tego­rii pře­moži­telky a po­stou­pi­ly do kraj­ského ko­la.

Po­drobné výsledky naj­de­te v při­ložené tabul­ce.

Když ne­můžu, tak při­dám. (E. Zá­topek)

Mgr. Filip Patlevič