ZŠ Pardubice - Studánka - To nejlepší nakonec!

To nejlepší nakonec!

29. června 2010, 22:16 Mgr. Jaroslava Oplatková

Tra­di­ce se mu­sí do­držovat! - to si řek­li uči­te­lé čtvr­tých tříd a již po čtvr­té uspo­řá­d­a­li pro své žáčky, je­jich ro­di­če, sou­ro­zen­ce i ka­ma­rá­dy roz­lou­čení se školním rokem. Zpívalo se s kyta­rou, vzplál připra­vený tá­b­o­rák, opékaly se buřt­íky a vlád­la příj­em­ná nál­a­da. Ten­tokrát přálo i po­ča­sí, takže vše pro­běh­lo na jedničku!

 

Mi­lé dě­ti, pře­j­e­me vám krás­né a hodně DLOUHÉÉÉÉÉÉÉÉ PRÁZDNI­NY . Zaslou­ží­te si je všichni, pro­tože js­te se ce­lý rok pilně uči­li.

 

A po prázdni­nách se na vás těší vaši uči­te­lé

Jaroslava Oplatková, Pavel Pospíšil a Ilona Trojánková